Wil je een afspraak maken?

0654-395100

Find Us on Facebook

Algemene Voorwaarden

Hieronder vind u de algemene  voorwaarden van Geheel Vitaal. Hier kunt u de algemene voorwaarden  downloaden.

Algemene Voorwaarden voor (online) aankopen

Artikel 1. Begrippen

In deze bepalingen wordt aan de navolgende begrippen de volgende betekenis toegekend:

1.1 Klant:Klant die gebruik maakt van één of meerdere Geheel Vitaal Diensten.
1.2 Geheel Vitaal: Geheel Vitaal.
1.3 Geheel Vitaal Diensten: Diensten of opdrachten die door Geheel Vitaal worden verricht.
1.4 Account: Loginnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot de Geheel Vitaal Diensten.
1.5 Accountgegevens: Relevante klantgegevens die Geheel Vitaal verzamelt en gebruikt voor de facturering, verzamelen van gebruiksgegevens.
1.6 Overeenkomst: Onder Overeenkomst wordt verstaan het leveren van die Geheel Vitaal Diensten, die 
aangevraagd zijn door de Klant en waarvoor een elektronische opdrachtbevestiging is verstuurd.
1.7 Consument: De niet zakelijke Klant van Geheel Vitaal Diensten.
1.8 Opdrachtbevestiging: Bevestiging per e-mail waarin staat omschreven welke Geheel Vitaal Diensten 
zijn afgenomen.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Geheel Vitaal. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite Geheel Vitaal. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Geheel Vitaal behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Geheel Vitaal erkend.
2.4 Geheel Vitaal garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties

 


 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door de online aanmelding voor een Geheel Vitaal Dienst en de acceptatie van de Algemene Voorwaarden tezamen. Daarna wordt er een bevestiging per e-mail gestuurd, dat Geheel Vitaal de aanmelding heeft ontvangen.
3.2 Ten aanzien van artikel 3.1 behoudt Geheel Vitaal zich het recht de aanmelding te weigeren.

 

Artikel 4. Herroepingrecht

4.1 Consumenten hebben op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:219) recht op het gebruik van het Herroepingrecht voor iedere bestelling die bij Geheel Vitaal wordt gedaan. Dit recht houdt in dat Consumenten de bestelling binnen zeven (7) werkdagen kosteloos kunnen annuleren. Dit verzoek dient de Klant schriftelijk (per post of e-mail) te richten aan Geheel Vitaal.
4.2 Ten aanzien van lid 1 treed het herroepingrecht in nadat de bevestiging per e-mail is verzonden.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven (7) werkdagen.
4.4 Geheel Vitaal Diensten waarvoor een investering noodzakelijk is zullen nadat de periode genoemd in lid 1 
verstreken is worden geactiveerd.

 


 

Artikel 5. Duur en Beëindiging van de overeenkomst

5.1 Voor lidmaatschappen geldt de minimale contractduur van één (1) maand met daarna een stilzwijgende        verlenging van één (1) maand.
5.2 In het geval de Klant een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven tijdens het geautomatiseerd bestelproces zullen facturen binnen één (1) maand na uitreiking geïncasseerd worden van het door de Klant verstrekte (post)bankrekeningnummer. Incasso is alleen mogelijk indien de opdrachtgever beschikt over een Nederlands (post)bankrekeningnummer.
5.3 Indien de Klant geen machtiging tot automatische incasso afgeeft kunnen administratieve kosten per factuur in rekening gebracht worden.
5.4 Indien er sprake is van beëindiging van de Overeenkomst tijdens de minimale contractduur zoals vermeld in lid 5.1 kunnen de Geheel Vitaal Diensten worden beëindigd nadat de minimale contractduur is verstreken. Dit dient minimaal twee (2) maanden voor de beëindiging te worden gemeld aan Geheel Vitaal per e-mail of brief. Daarmee vervalt de afgegeven automatisch incasso.
5.5 Indien er sprake is van beëindiging van de Overeenkomst na de minimale contractduur dient dit minimaal één (1) maand voor de beëindiging te worden gemeld aan Geheel Vitaal per e-mail of brief. De beëindiging van de Overeenkomst zal ingaan op de laatst dag van de eerstvolgende maand na kennisgeving.
5.6 Geheel Vitaal is bevoegd om te allen tijde de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.

 

Artikel 6. Uitvoering van de Opdracht

6.1 Alle werkzaamheden die door Geheel Vitaal worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap
6.2 Geheel Vitaal bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

 


 

Artikel 7. Prijzen en Prijswijzigingen

7.1 In de Opdrachtbevestiging zal worden vastgelegd of op welke wijze de vergoedingen worden geïnd door Geheel Vitaal. Deze keuze wordt gemaakt door de Klant tijdens de bestelling van de Geheel Vitaal Diensten
7.2 De prijzen die worden aangegeven op de website zijn in Euro’s incl. BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
7.3 Prijswijzigingen worden de Klant medegedeeld. Zo’n mededeling wordt beschouwd als bekend bij en aanvaard door de Klant, zolang Geheel Vitaal kan bewijzen dat de mededeling door middel van e-mail, fax of brief naar de Klant verstuurd is.
7.4 Alle orders dienen betaald te worden via de betalingsdienst zoals deze door Geheel Vitaal beschikbaar wordt gemaakt (“Betalingsdienst”). Om orders te plaatsen en de Betalingsdienst te gebruiken dient u de details van de betalingsmethode van uw voorkeur, factuur – en pastadres (indien van toepassing) door te geven en/of alle andere details die nodig zijn om de order af te ronden.
7.5 Geheel Vitaal is gerechtigd alle tarieven tijdens de duur van de Overeenkomst te veranderen. De Klant moet daar minstens drie (3) maanden van te voren van op de hoogte worden gebracht. Wanneer de prijswijzigingen zijn aangekondigd zoals genoemd in lid 7.1, kan de Klant ervoor kiezen de Overeenkomst met de oude voorwaarden voort te zetten tot het tijdstip van inwerktreding van de wijzigingen, mits de Klant binnen het tijdsbestek van drie (3) maanden Geheel Vitaal door middel van een e- mail of brief op de hoogte brengt van het bezwaar tegen de nieuwe prijzen. In dat geval wordt de Overeenkomst beschouwd als opgezegd door de Klant. (Zie voor meer informatie over beëindiging van de Overeenkomst Artikel 5)

 

Artikel 8. Facturering

8.1 De Klant heeft de keuze om facturering voor het gebruik van Geheel Vitaal Diensten maandelijks, per kwartaal of per jaar te laten plaatsvinden. De wijze van facturering wordt eenmalig kenbaar gemaakt bij de online bestelling van de Geheel Vitaal Diensten
8.2 Betaling dient door de Klant zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan veertien (14) dagen na de factuurdatum.
8.3 Indien de Klant niet binnen de onder lid 3 genoemde termijnen heeft betaald is Geheel Vitaal gerechtigd, nadat hij Klant ten minste tweemaal heeft aangemaand te betalen, gerechtigd de Geheel Vitaal Diensten op te schorten tot op de datum van algehele voldoening
8.4 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Geheel Vitaal maakt als gevolg van de niet-nakoming door Klant van de betalingsverplichting, komen ten laste van de Klant.

 


 

Artikel 9. Intellectuele Eigendommen

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, welke -waar en wanneer dan ook- ten aanzien van de resultaten van de Geheel Vitaal Diensten kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Geheel Vitaal. Deze rechten worden op grond van de Overeenkomst op geen enkele wijze aan Klant overgedragen. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelende of ter beschikking gestelde Geheel Vitaal-product, Documentatie of andere Materialen berusten uitsluitend bij Geheel Vitaal en/of diens licentiegevers en/of leveranciers

 

Artikel 10. Beperkingen

10.1 Het verhuren, uitlenen, publiekelijk presenteren, vertonen of uitzenden of enige andere vorm van distributie van de producten is verboden. Behalve zoals toegestaan door het toepasselijk recht, zult u de producten of enig gedeelte daarvan niet wijzigen, analyseren door middel van reverse engineering, de producten decompileren of demonteren, de encryptie verbreken of te omzeilen, noch derden toestaan of in de gelegenheid te stellen dit te doen.

 

Artikel 11. Reclames

11.1 Reclames met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden en/of factuurbedrag dienen schriftelijk, binnen zestig (60) dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Klant reclameert, dan wel binnen zestig (60) dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Geheel Vitaal te worden kenbaar gemaakt.
11.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting niet op.
11.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame zal Geheel Vitaal de onjuistheid dan wel het gebrek kosteloos 
verbeteren.

 


Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Geheel Vitaal en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda kennis, tenzij Geheel Vitaal er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
12.3 Geheel Vitaal heeft voor de instandhouding van de Geheel Vitaal Diensten een inspanningsverplichting. Daardoor kan de Geheel Vitaal Dienst op aangekondigde momenten niet beschikbaar zijn als het gevolg van onderhoud.
12.4 Geheel Vitaal heeft een inspanningsverplichting wat betreft om de data en bestanden die de Klant opslaat op de computersystemen zo goed mogelijk te beveiligingen dat de Klant en de daartoe bevoegde medewerkers van Geheel Vitaal hiertoe toegang hebben
12.5 Geheel Vitaal kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten en/of problemen die hun oorzaak vinden bij derden.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1 Geheel Vitaal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien Geheel Vitaal daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Geheel Vitaal en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.
13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt door Geheel Vitaal niet in rekening gebracht.

Artikel 14. Privacy

14.1 Geheel Vitaal zal geen informatie over uw persoonlijke gegevens, rekening of transacties aan derden openbaar maken anders dan overeenkomstig haar privacyreglement zoals aangegeven op de website http://www.geheelvitaal.nl/privacy-reglement. U gaat er hierbij akkoord dat u het privacyreglement gelezen en geaccepteerd heeft.

 

 

Artikel 13. Nawerking

13.1 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

Artikel 14. Strijdige clausules

14.1 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 15. Afstand van rechten

15.1 Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst door Geheel Vitaal zal de rechten en bevoegdheden van Geheel Vitaal onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is gedaan.